Дентална клиника Dr. Hazem

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КОЛЕДНА КАМПАНИЯ HAZEM 

 1. Организатор на кампанията и официални правила

Онлайн кампанията “Коледна Кампания Hazem”, наричана за краткост „Кампанията”, се организира от Dr. Hazem’s Clinic, наричано за краткост „Организаторът на кампанията” или „Организатора”. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени за кратко „Официалните правила на кампанията”. Официалните правила на кампанията ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на интернет страницата www.drhazem.eu. Организаторът на кампанията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата www.drhazem.eu.

2. Продължителност на Кампанията

Кампанията НЕ е обвързана с покупка на продукт.  Кампанията се провежда на територията на Република България. Стартира на 11.11.2022 г. и ще приключи на 20.12.2022 г. Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това ще бъде публикувано на страницата на Dr. Hazem’s Clinic: www.drhazem.eu

3. Описание на наградите

Наградите са 15 брандирани коледни комплекта, състоящи се от 4 части: Чаша, голяма чинийка, малка чинийка и купичка.
Всеки участник може да спечели само 1 брандиран коледен комплект.

4. Механизъм на кампанията

За участник в кампанията се приема всеки, който е последвал официалния профил на Dr. Hazem’s Clinic в Instagram –  https://www.instagram.com/dental_clinic_hazem/ в посочения срок на Кампанията и е отбелязал поне двама приятели под поста, в който е обявена Кампанията. Всеки коментар, който отговаря на правилата е отделно участие за наградите на кампанията. 

5. Обработка на лични данни

5.1. Организаторът на играта е администратор на лични данни, който поема задължението да събира и обработва личните данни, предоставени от Участниците, единствено по повод и във връзка с Кампанията и в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и по-конкретно основание член 6, ал. 1, б. „а“ – съгласие на Участника за участие в Кампанията, което може да бъде оттеглено по всяко време.

5.2. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Кампанията.

5.3. Всеки участник има право да се откаже от участие в Кампанията преди провеждането на избор на печеливши участници и да оттегли съгласието си за обработване на неговите лични данни по всяко време, освен ако Наградата е в процес на изпращане до него – до момента на нейното получаване.

6. Процедура за получаване на наградите

Печелившите ще бъдат избрани на случаен принцип от всички коментирали поста за Кампанията на Dr. Hazem’s Clinic  в Instagram. Наградените ще бъдат обявени след 10:00 часа на 20.12.2022г. Печелившите ще бъдат обявени на Story в профила на Dr. Hazem’s Clinic и ще трябва да се свържат с Организатора на кампанията чрез лични съобщения в Instagram.  Те трябва да потвърдят в 5-дневен срок, че приемат наградата, след което ще бъде установен процеса по получаването ѝ.

Dr. Hazem’s Clinic не носи отговорност за нарушаване цялостта и състоянието на наградите, доставени чрез куриер.

7. Право на участие

Кампанията е валидна за всички физически лица над 18-годишна възраст към момента на участие. В Кампанията нямат право да участват служителите на Dr. Hazem’s Clinic  и техните семейства, както и служители на агенции и партньори на компанията.

8. Отсъствие на парични алтернатива

Наградите не могат да бъдат заменяни и замествани, включително с финансови средства.

9. Прекратяване на Кампанията

Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът има неотменимо право да продължи срока на Кампанията след публикуване на съобщение за това на www.drhazem.eu

10. Публичност

С участието в тази кампания участниците разбират и се съгласяват, че ако вземат своята награда, техни имена и снимка/и, както и аудио-визуални материали с тяхно участие, биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна. Също така, участниците се съгласяват с това, Организаторът или оторизирани от него лица да търсят контакт с тях посредством лични съобщения във Facebook и/или Instagram, телефонни разговори, e-mail и SMS по време на играта и за период до три месеца след края й. Достъпът до личните данни на даден участник ще служи единствено и само за установяване на контакт с него. Всеки участник носи персонална отговорност за верността на предоставените от него данни по време на Кампанията. Тази Кампания по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, управлявана или свързана с Facebook и Instagram Inc. Личната информация, която предоставяте като участвате в Кампанията, се предоставя на администраторите на страницата, а не на Facebook и Instagram Inc. Предоставената от Вас информация ще бъде използвана единствено за целите на Кампанията и няма да бъде предоставяна на трети лица.

11. Официални правила

Настоящите Официални правила на Кампанията ще бъдат достъпни на уеб страницата на Dr. Hazem’s Clinic www.drhazem.eu за целия период на протичане на Кампанията. Участващите в Кампанията приемат да се ангажират с тези правила и да ги спазват.

Настоящите правила влизат в сила от 11.11.2022 г.

Scroll to Top