Дентална клиника Dr. Hazem

Усмихнете се със самочувствие!

Меню

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

„АДВАНСТ ДЕНТАЛ ИМПЛАНТ СЪЛЮШЪНС  – АИПППДМ“  ЕООД
ИН по ДОПК: 204 950 653
МОЛ: Хазем Алшахуан
Седалище и адрес на управление: гр. София 1404, ул. Флора  № 65 /кв. Манастирски ливади – Изток
Телефон: 00359 888469430
E-mail: clinic@drhazem.eu
Уебсайт: www.drhazem.eu

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

„АДВАНСТ ДЕНТАЛ ИМПЛАНТ СЪЛЮШЪНС  – АИПППДМ“  ЕООД / Наричано по-долу за краткост „Дружеството“, „Адванст“ или „клиниката“, осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни.

Чл. 1. Клиниката събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги в сферата на денталната медицина, както и във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството, предоставяне на допълнителни услуги по договорите, регистрация и използване на услугите през нашия уебсайт www. drhazem.eu, и по-конкретно въз основа на следното основание:

»            Изрично получено съгласие от Вас като пациент;
»             Изпълнение на задълженията на Адванст  по договор с пациентите;
»             Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството;
»             За целите на легитимните интереси на Адванст  или на трета страна, при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни.

Чл. 2. (1) Събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството, ползването на стоматологични услуги в клиниката, регистрацията и използването на нашия уебсайт www. drhazem.eu, за изпълнение на свои законови задължения, включително за следните цели:
»             идентификация на страна по договора;
»             регистрация на запитване в нашия уебсайт и предоставяне на пълна функционалност при използването на нашите услуги;
»             счетоводни цели;
»             статистически цели;
»             защита на информационната сигурност;»             обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
»             изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;
»             уебсайтът www.drhazem.eu, бе създаден да защити вашата информация и да ви даде възможност да бъдете по-информирани за техниката на базалните импланти. Ние защитаваме вашата личната информация и събираме само данните, от които се нуждаем, за да осигурим качествено съдържание.

(2) Спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
»             законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
»             ограничение на целите на обработване;
»             в съответсвие с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
»             точност и актуалност на данните;
»             ограничаване на съхранението, с оглед постигане на целите;
»             обективност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Адванст може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните свои легитимни интереси:
»             изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи;
»            защита от правни претенции към Адванст, естеството и вида на личните данни, които събира, обработва и съхранява нашето дружество.

Чл. 3. (1) За предоствянето на стоматологична помощ, включително диагностика и лечение, както и за сключването и изпълнението на договор, включително договор от разстояние, предоставяне на допълнителни услуги, и др., Дружеството може да събира и обработва следните категории лични данни:
»             три имена;
»             ЕГН;
»             адрес;
»             телефонен номер;
»             имейл;
»             зъбен статус;
»             панорамна рентгенография;
»            изображение от снимка.

(2)   При сключване на договор с търговски партньор или клиент ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му. Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

Чл. 4.    Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:
»             Стоматологична диагностика и лечение, проследяване на зъбен статус и други дейности, свързани с денталното здраве на пациента, осъществяване на контакт с него и съставяне на изискуемите счетоводни документи.
»             Данни, които се обработват: имена, ЕГН /при издаване на фактура/, адрес и телефон /за контакт с пациента/, зъбен статус, панорамна рентгенография, в случай че пациентът желае да заяви запитване в сферата на денталната медицина.
»             Основание за обработване:

Дружеството обработва Вашите лични данни на основание изрично получено съгласие от Вас като пациент, при подадена заявка за предоставяне на услуга в климиката на Д-р Хазем Алшахуан. Цели осигуряване използването на електронния сайт на клиниката, за заявка за стоматологична услуга, включително предоставяне на данни за контакт и панорамна рентгенография.

Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Събирането на мнения и препоръки от клиенти, с цел  предоставяне на възможност на клиента да изрази мнение или препоръка за дейността на клиниката, което изисква предоставянето на лични данни.

На територията на клиниката се съществява видеонаблюдение, с цел охранителна дейност за защита на сигурността на пациентите и служителите. Данни, които се обработват за целта са изображения. Като Дружеството обработва Вашите лични данни на основание легитимен интерес на администратора – чл. 6, ал. 1, б. „е“ от GDPR.

Чл. 5. (1) Адванст не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
»             разкриват расов или етнически произход;
»             разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
»             генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Дружеството не събира данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техния родител или законен представител.

Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Чл. 6. Клиниката съхранява Вашите лични данни като пациент и страна по договор за целия срок на действие на договора, след изтичането на който Дружеството съхранява единствено документите, съдържащи лични данни, които има законово задължение да пази за съответния предвиден в закона срок. По отношение на всички останали данни, Дружеството полага необходимите грижи да ги изтрие и унищожи без ненужно забавяне или да ги анонимизира      / т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност /. Адванст съхранява Вашите лични данни за срок от 5 години,  за целите на защита на правните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок. Адванст Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на клиниката или друго.

Чл. 7. Адванст съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на клиниката, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Чл. 8. (1) Адванст може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) .

(2) Адванст Ви уведомява, в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Чл. 9. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, за които сте дали изрично съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата, която може да намерите на сайта ни или чрез искане в свободен текст, изпратено по имейл или предоставено на хартия на адреса на управление на нашето дружество или в наш обект.

(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в нашия уебсайт, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате нашия уебсайт и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(4) Ако има направена от Вас заявка за услуга, която е в процес на обработване, най-ранния срок, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на запитването.

Чл. 10. Вие можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг.

Чл. 11. (1) Имате право да изискате и получите от Адванст потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.

(2) Имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, като изпратите искане в свободен текст по имейл или на хартия на адреса на управление или на място в клиниката.

(3) При поискване Адванст Ви предоставя копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но клиниката си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Чл. 12. Можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до клиниката по имейл или на хартия на адреса на управление или на място.

Чл. 13. (1) Вие имате правото да поискате от нас изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Адванст има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
»             личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
»             желаете да оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
»             в случай, че възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
»             в случай, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
»             личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Адванст;
»             личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Аванст не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
»             за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
»             за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Адванст или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
»             по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
»             за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
»             за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете искане по имейл или на хартия на адреса на управление или на място, като попълните формата, приложена в сайта или чрез искане в свободен текст.

(4) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

(5) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

(6) С изтриване на Вашите лични данни, предоставени за регистрация в нашия уебсайт, Вашият акаунт ще стане неактивен. Вие ще можете да продължите да разглеждате уебсайта и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(7) Адванст не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. Право на ограничаване.

Чл. 14. (1) Вие имате право да изискате от Адванст да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
»             оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Адванст да провери точността на личните данни;
»             обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
»             Адванст не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
»             сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Адванст имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

Чл. 15. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в желания формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас от Дружеството, като подадете искане по имейл или на хартия на адреса на управление или на място, като попълните формата, приложена в сайта или чрез искане в свободен текст.

(2) Можете да поискате от Дружеството директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(3) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

Чл. 16. Вие можете да поискате от Дружеството да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Дружеството може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Право на възражение.

Чл. 17. Можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Дружеството, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни.

Чл. 18. (1) Ако Адванст установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Адванст не е длъжен да Ви уведомява, ако:
»             са  предприети адекватни технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
»             са били взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до риск за правата Ви;
»             уведомяването би изисквало непропорционални усилия. Лица, на които се предоставят личните Ви данни.

Чл. 19. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Адванст може да предостави данните на трети страни, които са обработващи данни, които от своя страна спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 20. Дружеството не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Чл. 21. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Наименование Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2   / www.cpdp.bg /.

Чл. 22. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 23. Ако съгласието се отнася за трансфер, Дружеството описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 24. Тази Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни е приета на 25.06.2021 г. Адванст може да променя Задължителната информация и се задължава да поддържа актуална версия на своя уебсайт и на местата, където тя се предоставя.

Политика за „Бисквитки“

Тази политика подробно уточнява как https://drhazem.eu/ използва своите бисквитки. Ако посетите нашия уебсайт и настройките на браузъра ви приемат бисквитки, считаме, че приемате, че използваме бисквитки.

Бисквитките са малки файлове, които се изпращат и съхраняват в компютъра ви от уебсайтовете, които посещавате. Те се съхраняват във файловата директория на вашия браузър. Следващия път, когато посетите сайта, браузърът ви ще прочете бисквитката и ще предаде информацията обратно на уебсайта или елемента, който първоначално е задал бисквитката. За да научите повече за тези технологии и как работят, моля, вижте напр. allaboutcookies.org.

Тези бисквитки ни позволяват да подобрим уебсайта си, като разгледаме как се използват.

В допълнение към нашите собствени бисквитки, ние работим с различни реномирана компания, които ни помагат да анализираме как се използва платформата и да оптимизираме нашия уебсайт и приложения. Google, Inc. (Google) ни помага да постигнем това чрез използването на бисквитки:

Google Analytics, Google Adsense и Google Adwords са услуги, предоставяни от Google, Inc. (Google). Google Analytics използва бисквитки, за да ни помогне да анализираме как потребителите използват нашия уебсайт. Информацията, генерирана от тези бисквитки се предава и съхранява от Google. Google ще използва тази информация за целите на оценяването на вашето и това на други потребители ползване на нашия уебсайт.

Можете да прегледате наличните опции за управление на бисквитките в браузъра си. Браузърът може да се използва за управление на бисквитки, свързани с основни функции, подобряване на сайта, персонализация и рекламиране. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране на бисквитките, но обикновено може да ги намерите в меню Инструменти или Опции. Можете също така да се обърнете към менюто за помощ на браузъра. В допълнение към управлението на бисквитките, браузърите обикновено ви позволяват да контролирате файлове, подобни на бисквитките, напр. Local Shared Objects, като например активирате режима на поверителност на браузъра.

Деактивирането на бисквитките може да ви попречи да използвате определени части от https://drhazem.eu/. Ако изтриете бисквитките си от браузъра, нужно е да помните, че трябва да преинсталирате opt-out бисквитките.

Срока за съхранение на информацията зависи от вида на бисквитките. Бисквитките за сесии изтичат при затваряне на браузъра. Устойчивите бисквитки, включително Local Shared Objects (Flash бисквитки), имат типични дати на изтичане, вариращи от два месеца до няколко години.

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.

Дата на публикуване 07.10.2021г.

Scroll to Top